top of page

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig
Stiftelsen Goodsport Foundation (802477-8139) och Goodsport Foundation Sweden AB (556919-0118), Dalslandsgatan 3, 118 58 Stockholm (nedan kallad Goodsport) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Goodsports verksamhet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Goodsport vill med den här integritetspolicyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?


För att Goodsport ska kunna bedriva sin verksamhet samt för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med sina givare behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

När du ger en gåva, hör av dig, sänder in ansökningshandlingar, anmäler dig till event/seminarium, utbildningar eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med dig, uppföljning och utveckling av Goodsport verksamhet, egen statistik samt för information- och marknadsföringsändamål. Goodsport sparar även ansökningshandlingar och andra direkta kontakter. Vi kommunicerar även via vår hemsida och sociala medier, så som Facebook, Linkedin och Instagram

Goodsport kan komma att kommunicerar med sina givare med direktutskick via sms, e-post samt brev beroende på vilka uppgifter vi har om varje givare.

Vilka uppgifter samlar vi in?


Nedan personuppgifter är den information som Goodsport kan samla in när du t ex lämnar en gåva eller i annat fall är i kontakt med oss. Vi kan även komplettera de uppgifter vi har om dig med t ex personnummer, telefonnummer och postadress, beroende på vad vi har från början. E-postadress och bankuppgifter är något som du själv lämnar och går ej att köpa.

Goodsport kan även få tillgång till adresser från leverantörer men för att Goodsport ska kunna få tillgång till adresser behöver leverantören ha klargjort i sin Integritetspolicy att de kan ge Goodsport tillgång till adresserna.

 • För- och efternamn

 • Postadress

 • Personnummer

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Post- och bankgironummer

 • Kontonummer

 • Bokföringsdatum och belopp på skänkta gåvor

 • Senast skänkta gåva

 • Korrespondensnoteringar

 • Ansökningshandlingar

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Goodsports val att spara personuppgifter i exempelvis ett givarregister utgår från övertygelsen att detta till största del ligger i varje enskild givares intresse. Ett av Goodsports uppdrag är att samla in pengar till vårt ändamål att jobba för integration genom idrott, för att kunna göra detta krävs att de medel vi samlar in används på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

I och med att du lämnar uppgifter till Goodsport ger du din tillåtelse till att Goodsport registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer Goodsport att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vid behandling av personuppgifter gällande barn behövs vårdnadshavares samtyckte. För närvarande gäller 13 år i Sverige som åldersgräns vilket är den åldersgränsen Goodsport utgår från.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Goodsport sparar personuppgifter upp till 36 månader efter senaste gåva i enlighet med praxis inom branschen. Ansökningshandlingar sparas 12 månader efter avslutad rekrytering. Om du anmäler dig till ett event/seminarium sparar Goodsport dina personuppgifter så länge eventet med uppföljning/analyser är aktuellt.

Viss information kan behållas längre då det krävs för att uppfylla andra lagkrav, som exempelvis Bokföringslagen.

Vem kan få ta del av de uppgifter vi har om dig?
Goodsport kommer inte sälja eller tillåta tredje part att använda de personuppgifter som samlats in. Uppgifterna du lämnar i samband med en gåva kan komma att samköras med andra register (t ex SPAR), om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Goodsport kan även komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för Goodsports räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, rekryteringsfirmor och eventuellt andra samarbetspartners. Det är alltid Goodsport som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet

 • tillvarata Goodsports rättsliga intressen

 • upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem

Goodsport strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES: men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av leverantör och underleverantör genom exempelvis en molntjänst.

Vilka rättigheter har du?


Du som registrerad i Goodsport har flera rättigheter som du bör känna till.

Du kan en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter Goodsport har registrerade om dig genom att begära ett registerutdrag. Begäran ska vara skriftlig, undertecknad av dig och skickas till oss per post (inte e-post eller fax). Anledningen är att den ansökandes identitet måste säkerställas innan information kan lämnas ut, en namnteckning är obligatorisk. Goodsport ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Vi kommer att återkoppla med ditt registerutdrag inom 5-30 dagar.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade du har även rätt att få dina personuppgifter raderade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Goodsport för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Goodsports behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Länkar till andra webbplatser
Goodsport webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Goodsport då gäller inte denna integritetspolicy.

Säkerhet


Goodsport har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Förändringar av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras kommer Goodsport att publicera den justerade integritetspolicyn på www.goodsport.se med information om när ändringarna träder i kraft.

Om du vill veta mer


Har du frågor om Goodsports personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du personuppgiftsansvarig@goodsport.se.

bottom of page